Analizy Biznesowe

Nasz zespół analityczny wsparty wiedzą ekspercką, dziedzinową oraz narzędziom bing data, analitycznym i benchmarkowym wspiera przedsiębiorstwa, fundusze VC/PE oraz startupy w:

Modele biznesowe, analizy produktów i usług, wyceny

 • Model biznesowy i finansowy – np. nowych przedsięwzięć JV czy Spin-offów. Modele optymistyczne, pesymistyczne, uśrednione. Fazy rozwoju, kamienie milowe.
 • Wyceny dla Startupów (Metody DCF, zdyskontowane ryzykami biznesowymi, trendami rynkowymi, etc.), analizy wrażliwości.
 • Analiza porównawcza spółek.
 • Analizy produktów, rynku, ryzyk biznesowych, cen, możliwości ekspansji, praw własności (IP), Customer Experience, roadmapy produktowej, sprzedawalności, marż, segmentacji klientów, dynamiki rynku, trendów rynkowych, ryzyk i mozliwości prawnych, itd.
 • Oceny atrakcyjności danych rynków dla produktów i usług.
 • Wyceny Know-How, Wyceny IP, Wyceny wartości niematerialnych i prawnych, wyceny mnożnikowe, porównawcze.
 • Analiza rentowności projektów biznesowych

Business Plan

Przykładowy zakres Business Planu dla Startupu:

 • 1 Firma i branża       
  • 1.1 Koncepcja i obecna sytuacja             
  • 1.2 Wizja, misja i cele do osiągnięcia     
  • 1.3 Analiza strategiczna SWOT 
 • 2 Przedsięwzięcie    
  • 2.1 Potrzeba rynkowa  
  • 2.2 Produkt      
  • 2.3 Koncepcje rozwoju produktu
  • 2.5 Lokalizacja działalności / obszar działania
  • 2.5 Uwarunkowania prawne     
 • 3 Analiza rynku         
  • 3.1 Rynek i jego perspektywy   
  • 3.2 Grupa docelowa / odbiorcy usług      
 • 4 Marketing przedsięwzięcia           
  • 4.1 Konkurencja            
  • 4.2 Analiza firm działających w podobnych modelach biznesowych        
  • 4.3 Strategia marketingowa      
  • 4.4 Proces dystrybucji
 • 5 Technologia           
  • 5.1 Zestaw technologii użytych do realizacji projektu     
  • 5.2 Badawczo rozwojowy charakter projektu    
  • 5.3 Przewagi technologiczne
 • 6 Plan zarządzania i działania          
  • 6.1 Potencjał kadrowy 
  • 6.2 Brakujące kompetencje
  • 6.3 Harmonogram czasowy realizacji projektu  
 • 7 Finanse przedsięwzięcia  
  • 7.1 Podstawowe dane finansowe          
  • 7.2 Wycena przedsięwzięcia     
  • 7.3 Podstawowe miary oceny efektywności inwestycji (NPV, IRR)           
  • 7.4 Analiza rentowności             
  • 7.5 Analiza płynności    
  • 7.6 Analiza wrażliwości
  • 7.7 Ryzyka inwestycyjne            
  • 7.8 Płynność rynku pod kątem wyjścia z inwestycji / kolejna runda finansowania   

Zarządzanie projektami

 • Analiza rentowności projektów – kamienie milowe, ryzyka, wskaźniki NPV, IRR, ROI.
 • Analiza ryzyk projektowych i zarządzanie nimi – scenariusze, prawdopodobieństwa wystąpienia.
 • Analiza przedwdrożeniowa – wsparcie w analizie przedwdrożeniowej dla systemów ERP, CRM, WMS, eCommerce, APS, MES, SCM, itd.
 • Analizy porównawcze dla wyboru systemów klas ERP, CRM i innych.

Analizy dla Funduszy Inwestycyjnych i Grup Kapitałowych

 • Analizy spółek w ramach Audytów Due Diligence – IT, IP, modele biznesowe, wyceny, ryzyka biznesowe, analiza produktów, rynku, dług technologiczny, itd.
 • Analiza innowacyjności dla projektów fazy seed.
 • Analiza strategii wyjścia.
 • Analiza procesów i systemów dla inwestycji M&A, Spin-off, JV.

Analizy i usługi dla Startupów

 • Analiza rozwoju produktów i usług- roadmapa, ceny, sprzedawalność, możliwości ekspansji, dług technologiczny, user experience, user interface, segmentacja klientów, itd.

Analizy informatyczne

 • Analiza długu technologicznego
 • Analiza kosztów utrzymania usług informatycznych – benchmarking
 • Analiza architektury systemów tele-informatycznych

Analizy procesów biznesowych

 • Analiza i optymalizacja procesów biznesowych – automatyzacja, robotyzacja, benchmarking kosztowy, itd.

Audyt Due Diligence

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 200 zadowolonych klientów