Wycena startupu / przedsiębiorstwa

Wyceny startupów są dość trudne do wykonania. Muszą uwzględnić przyszłe przepływy pieniężne, musimy przewidzieć jakie koszty rozwoju produktu, sprzedaży musimy założyć oraz uwzględnić kilka scenariuszy takich jak optymistyczny, neutralny czy pesymistyczny. Dodatkowo musimy uwzględnić ryzyka biznesowe, które mogą pojawić się w najbliższym czasie. Mogą to być ryzyka makroekonomiczne, technologiczne, prawne, konkurencyjne, itd. Aby wykonać dobrze wycenę trzeba dobrze poznać wyceniany biznes lub znać branżę w jakiej on działa.

Metody wyceny

Metody majątkowe

Wycena majątkowa uwzględnia majątek netto przedsiębiorstwa pomniejszony o zobowiązania. Metody majątkowe możemy użyć jeśli przedsiębiorstwo posiada majątek np. w postaci zapasów, nieruchomości, itd. Trudniej ją użyć do wyceny firm posiadających majątek w postaci wartości niematerialnych i prawnych.

Metody dochodowe

Wyceny dochodowe są najbardziej popularnymi w przypadku wycen zarówno startupów jak i przedsiębiorstw. Metody dochodowe analizują przepływy pieniężna w przyszłości i na tej podstawie obliczają wartość przedsiębiorstwa. Najpopularniejszą metodą wśród metod dochodowych jest metoda DCF (Discounted Cash Flow) – metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych wykorzystująca przyszłe przepływy pieniężne, które są szacowane i dyskontowane w celu określenia ich wartości bieżącej. Metoda bardzo popularna i powszechnie stosowana przez startupy i inwestorów.

Metody porównawcze

Metoda porównawcza dla innych spółek z podobnej branży lub posiadającej podobne produkty, których dane są powszechnie dostępne np. spółek giełdowych. Metody porównawcze często są także nazywane metodą mnożnikową lub metodą rynkową.

Przykładowy zakres wyceny startupu

  1. Analiza danych finansowych
  2. Predykcja wyceny metodą DCF
  3. Predykcja wyceny metodą mnożnikową
  4. Wycena ważona metod DCF i metody mnożnikowej
  5. Ryzyka obniżające wycenę
  6. Analiza rentowności startupu
  7. Analiza płynności
  8. Analiza wrażliwości

Chcesz poznać wycenę swojego przedsiębiorstwa lub startupu? Zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 200 zadowolonych klientów