Doradztwo procesowo-technologiczne Funduszy Inwestycyjnych PE/VC i Grup kapitałowych

#Venture_Capital, #Private_Equity, #Seed, #TFI, #IT_Due_Diligence, #Startupy

GoTechnologies specjalizuje się od lat w doradztwie biznesowo-technologicznym dla funduszy inwestycyjnych Venture Capitals i Private Equity, Starter, BridgeAlfa, CVC, TFI, etc. oraz firm i grup kapitałowych. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie we wsparciu funduszy inwestycyjnych w spółkach z branż ICT, Digital, eCommerce, Retail, TLS, FinTech, MedTech, AgroFood, MedTech, etc.

Przykładowi klienci z branży VC/PE:

Wspieramy największe fundusze inwestycyjne Venture Capital, Private Equity, TFI, OFE, fundusze typu Starter, Bridge Alfa oraz akceleratory w fazach:

 • Faza Pre-inwestycyjna – quick check technologiczny, biznesowy, audyt prawny, audyt IP (audyt własności intelektualnej w Polsce i na Świecie), audyt finansowy, synergiczny, Due Diligence technologiczne, Due Diligence IP, Due Diligence finansowy, Due Diligence prawny (kontrakty, umowy, etc.), negocjacje.
 • Faza Inwestycyjna – budowanie wartości poprzez technologię, nadzór nad kluczowymi projektami, przygotowanie spółek pod pozyskanie kapitału, exit lub procesy M&A.
 • Faza ekspansji – analiza potencjału rozwoju organicznego oraz M&A (akwizycje, połączenia), dostarczanie partnerów biznesowych (improve selling), skalowanie biznesu, nadzór właścicielski, sprzedaż, dalsze finansowanie poprzez VC/PE/MBO/Dotacje unijne czy IPO.

Wykonaliśmy do tej pory kilkadziesiąt Audytów IT, audytów eCommerce, audytów prawnych Due Diligence, Audytów Due Diligence, audytów praw własności oraz kilka projektów budowania wartości przedsiębiorstwa za pomocą technologii. Dodatkowo, dzięki znajomości branży IT wykonujemy Benchmarking produktów i usług teleinformatycznych obniżając koszty i ryzyka dla dynamicznie rozwijających się biznesów.

Wsparcie spółek portfelowych

Usługi dla Funduszy inwestycyjnych:

Przykładowe audyty i ich zakresy:

Audyt IT Due Diligence

 • Zdolności technologiczne
 • Stabilność technologiczna
 • Elastyczność / rozszerzalność technologiczna
 • Koszty technologiczne (capex/opex)
 • Zależności IT / Biznes
 • Planowane inicjatywy IT
 • Podpisane umowy / zależności z zewnętrznymi dostawcami
 • Licencjonowanie
 • Bezpieczeństwo w tym RODO
 • Ryzyka i szanse rozwoju
 • Benchmarking produktów i usług IT

Audyt eCommerce Due Diligence

 • Strategia sprzedaży w internecie
 • Organizacja eCommerce
 • Szczegóły platformy eCommerce
 • Zdolności technologiczne / eCommerce
 • Stabilność technologiczna / eCommerce
 • Elastyczność / rozszerzalność eCommerce
 • Koszty eCommerce
 • Planowane inicjatywy eCommerce
 • Podpisane umowy / zależności z zewnętrznymi dostawcami
 • Bezpieczeństwo
 • Ryzyka i szanse rozwoju

Audyt Due Diligence (finansowo-biznesowy) – przykładowy zakres (prosty):

(Uwaga: audyt jest wykonywany przez jedną z naszych partnerskich firm specjalizujących się w doradztwie prawno-finansowym)

1. Analiza biznesowa projektu
1.1. Opis projektu / produktu
1.2. Ocena kluczowego personelu
1.3. Aktualna struktura udziałowa
1.4. Pierwiastek polski
1.5. Plan oraz harmonogram rozwoju projektu
1.6. Potencjał rynku docelowego
1.7. Model biznesowy w którym działa spółka
1.8. Konkurencja i przewagi konkurencyjne
1.9. Architektura i technologia platformy
1.10. Zdolność do pozyskiwania środków UE/pomocy publicznej
1.11. Faza rozwoju wraz z oceną potencjału firmy do wzrostu
1.12. Podstawowe dane finansowe
1.13. Wskaźniki finansowe
1.14. Ryzyka biznesowe
2 Wycena
2.1. Wycena bazowa (plany spółki osiągnięte w 100%, brak uwzględnionego ryzyka)
2.2. Wycena skorygowana (weryfikacja przychodów, uwzględnienie dodatkowych ryzyk)
2.3. Analiza wrażliwości
3 Propozycja inwestycyjna i warunki inwestycji
3.1. Propozycja inwestycyjna
3.2. Wycena Funduszu
3.3. Kluczowe ryzyka inwestycyjne
3.4. Profil wyniku na transakcji do ryzyka
3.5. Potencjalne ścieżki wyjścia z inwestycji
3.6. Rekomendacja inwestycyjna
Załączniki

Audyt Prawny Due Diligence

(Uwaga: audyt jest wykonywany przez jedną z naszych partnerskich kancelarii prawnych)

 • Umowy Spółki – akty założycielskie
 • Dokumenty rejestrowe spółki
 • Dokumentacja dotycząca udziałów oraz kapitału zakładowego spółki
 • Dokumentacja zgromadzeń wspólników
 • Dokumentacja związane z Radą Nadzorczą
 • Dokumentacja związana z Zarządem Spółki
 • Kluczowe umowy zawarte przez spółkę
 • Dokumentacja odnośnie posiadanych nieruchomości i ruchomości
 • Dokumentacja związana ze sprawami sadowymi, sporami
 • Dokumentacje podatkowe, zusy, itd.
 • Dokumentacje związane z działalnością operacyjną spółki w tym kluczowe umowy z klientami i pracownikami
 • Dokumentacja finansowa w tym dotacje, gwarancje, pożyczki, itd.
 • Dokumentacja dotycząca własności intelektualnej
 • Dokumentacja Prawo Pracy

Audyt IP (własność intelektualna)

 • Analiza IP produktów i rozwiązań
 • Analiza IP w powiązaniu ze strategią rozwoju produktu i firmy
 • Analiz IP zarówno na polskim, europejskim jak i światowych Urzędach patentowych.
 • Rekomendacje IP w kontekście rozwoju produktu, licencjonowania jak i rozwoju biznesu.

Budowanie wartości poprzez technologię (IT)

 • Budowa strategii IT wspierającej strategię biznesową
 • Budowa organizacji IT
 • Budowa organizacji projektowej i procesowej
 • Organizacja procesów zarządzania w IT
 • Optymalizacja kosztów i budżetu
 • Optymalizacja architektury aplikacji
 • Budowa systemów z zasadami cyklu życia i najnowszymi standardami
 • Bezpieczeństwo
 • Szanse i rozwój

Zobacz także naszą ofertę doradczą:

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 300 zadowolonych klientów